Search form

Mátio 7:17

17Ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chí nɛ ɛrɨ́tí ɛnɔk. Ɛ́nyu chi bɛrɨ́tí kɛpɛm, ɛpu kway mɛnyu bɛbɛ́ptí kɛpɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index