Search form

Mátio 7:18

18Nɛ ɛbɛ́ptí ɛnɔk ɛ́nyu chi bɛbɛ́ptí kɛpɛm, ɛ́pú kwáy mɛ́nyú bɛrɨ́tí kɛpɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index