Search form

Mátio 7:2

2Mmu ákɛ́ táŋ ntɨ mbɔnyunɛ, ɛnyu ɛnɛ́ ɔ́tàŋ ntɨ ɛnyu yɔ kɛ Mandɛm átàŋ wɔ. Ɛnyǔ ɔ́yɛ̀nti ɔ́nchyɛ ntɨ, nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ báyɛ̀nti mánchyɛ wɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index