Search form

Mátio 7:20

20Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nsé bachi mbɔ mɛnɔk ɛbhɛn bɛpu nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm. Bǎrɨŋɨ bhɔ chi ndǔ bɛpɨŋ ɛbhap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index