Search form

Mátio 7:21

Bakoŋo Yesu abhɛn tɛtɛp

(Lk 13.25-27)

21“Puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ábhɨ̀ŋɨ mɛ bɛ, ‘Acha, Acha’ kɛ̌ áchwè ndǔ Kɛfɔ̌ mfáy. Mǔnɛ ákʉ̀ ɛnyɨŋ Ɛtaya mmu achi amfay áyaŋ kɛ áchwe arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index