Search form

Mátio 7:22

22Ndǔ nywɔbhɛ́ manyé, chɔŋ bɛyǎ bho mándɛm ntá ya bɛ, ‘Acha, Acha, pú sɛ́ghàti nyaka bho Ɛyɔŋ ɛyɛ ndǔ nnyɛ́n ɛna? Pú sɛ́bòk nyaka bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndǔ nnyɛ́n ɛna? Nɛ sɛ́kʉ̀ nyaka mɛnyɨŋɨ́ maknkay ndǔ nnyɛ́n ɛna!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index