Search form

Mátio 7:23

23Kɛ ndǔ nywɔp ɛnɔ chɔŋ ngati bhɔ bhɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ be wáwák. Fǎ ká mɛ bɛsí, be bakʉ̌ bɛbʉ́.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index