Search form

Mátio 7:24

Mɛnyǔ batě bɛkɛt bati apay

(Lk 6.47-49)

24Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m, ankʉ mbɔ ɛnyǔ ndɛ́mɛ́, achí mbɔ ndɨŋɨndak anɛ até ɛkɛt ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index