Search form

Mátio 7:25

25Ɛ̌ti yɔ, yɛ̌ndu manyiɛp ákwɛ́nɛ́ tontó, nɛ manyɛ́n ájwí, agboko, babhʉɛ́p ataŋataŋ anu, ɛkɛt ɛyɔ ɛ́kɛ kwɛn. Ɛ́kɛ kwɛn mbɔnyunɛ mbɔŋɔ́kɛt até yɔ́ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index