Search form

Mátio 7:26

26Kɛ mmu anɛ ǎghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m, yi kɛ kʉ mbɔ ɛnyǔ ndɛ́mɛ́, achí mbɔ ɛchɨŋtímu anɛ áté ɛkɛt ndǔ ɛ̌siɛ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index