Search form

Mátio 7:27

27Ɛso ɛ́twɔ́ nɔ́kɔ́, manyiɛp akwɛn tontó, ajwi, ataka ɛbhɨ, babhʉɛ́p ataŋataŋ ánú, ɛkɛt ɛyɔ ɛ́báy mmʉɛt amɨk juu!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index