Search form

Mátio 7:28

Yesu atɔ́ŋ mbɔ mmu anɛ árɛ̀m ɛ́mbak chi ɛnyu yɔ

28Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ, bǒ mankɛm abhɛn báchí arɛ bábhák maknkay tontó ɛ̌ti ɛyi ɛnyǔ ɛnɛ yi átɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index