Search form

Mátio 7:29

29Ǎtɔ̀ŋ nyaka mbɔ mmu anɛ árɛ̀m ɛmay, puyɛ̌ mbɔ batɔŋ ɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index