Search form

Mátio 7:4

4Ná ɔ́ghàti ntɨ bɛ, ‘Manɔ́, dɔ̌ mɛ mfɛ́rɛ́ mɔ́ɛ̌nyɨ́ŋɨ́ anɛ achi wɔ anyɛ́sɛ́,’ ɛnɛ́ nkɔkɔ́nɔk achi wɔmbɔŋ anyɛsɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index