Search form

Mátio 7:6

6“Bǎkɛ́ sɔt mɛnyɨŋ Mandɛm mǎnchyɛ ntá bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mpok nɛ yi. Báchí mbɔ mmú. Mmu ákɛ́ sɔt mɛnyɨŋ Mandɛm ánchyɛ́ ntá bo abhɛn bábyak bhɔ. Báchí mbɔ bakók. Mbák mánchyɛ bakók ɛnyɨŋɨ́ nkáp, básɔ̀t mányɔp chi ndǔ ntɔp. Nɛ mbák mǎnchyɛ mmú mɛnyɨŋ Mandɛm, ǎyibhiri mmʉɛt antoko bhe anɛt.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index