Search form

Mátio 7:7

Bɛ́p, chɔŋ mánchyɛ wɔ

(Lk 11.9-13)

7“Nɨk mmʉɛt ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ, chɔŋ Mandɛm anchyɛ wɔ. Yáŋ, chɔŋ ɔ́ngɔ. Dɛp nɛkok, chɔŋ mánɛnɛ ntá yɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index