Search form

Mátio 7:9

9Bě bachǐbhɔ, mmu ywɛka anɛ mbák mɔ́ywi ámbɛ́p yi brɛt, ansɔt chi ntay anchyɛ yi, chi agha?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index