Search form

Mátio 8

Yesu abú mmu ɛbhaŋákwa

(Mk 1.40-45; Lk 5.12-16)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ, arɔ njiɛ asɛp amɨk. Bɛyǎ bo bábhó bɛkoŋo yi. 2Bápɛ́rɛ yiŋɨ́, mmu ɛbhaŋákwa amɔt atwɔ akwɛn yí bɛkak abho bɛrɛm bɛ, “Acha, mbák ɔkɔŋ, ɔ̌kway bɛkʉ mɛ ntaŋ.” 3Yesu anyabhɛ awɔ atɔk yi arɛm bɛ, “Nkɔŋ bɛkʉ wɔ ɔ́ntáŋ, nɛme ɛnɛ nɛ́máy.” Tɛ́mté wu, ataŋ. 4Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Kɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí, kɛ dɔ́k ntá nchiakap Mandɛm bɛ yi angɔ bɛ ɛbhaŋákwa yɛ ɛ́may. Ánáŋ ámbyó wɔ, ɔ́ndɔk, ɔnchyɛ yɛ akap ntá Mandɛm bɛ́kóŋo ɛbhé Moses. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́mbak ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́tɔ̀ŋ bo bɛ ɛbhaŋákwa yɛ ɛmay.”

Yesu abú mmɔ̌bɛtok mǔnti batɛmɛ́ nɛnu Rom

(Lk 7.1-10)

5Yesu afa are rɔ́ŋ Kapɛ̌naum. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, mmu amɔt anɛ áchí mǔnti ɛká batɛmɛ́ nɛnu Rom bɛsa bɛtay arɔk ntá Yesu, abho mɛnɨkmʉɛt ntá yi, 6andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Acha, mmɔ̌bɛtok awa achí anywɔ́p bɨ́ŋɨ́rí nɛ bɛyǎ bɛbe.” 7Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Chɔŋ ntwɔ nkʉ yi antaŋ.” 8Kɛ mǔnti batɛmɛ́ nɛnu wu arɛm bɛ, “Acha, mbɨ́kɨ́ kway mmu anɛ ɔ́twɔ́ ɛkɛt ɛyi. Chiɛ́ chí ɛyɔŋ, chɔŋ mmɔ̌bɛtok wa antaŋ. 9Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ mɛnkwɔ́ mbɔ̌ŋ bǒ abhɛn, mbák mángátí mɛ nkʉ ɛnyɨŋ, mbɔ̌ŋ bɛghok bhɔ. Nɛ mbɔ̌ŋ nkwɔ́ batɛmɛ́ nɛnu antɛnɛ ya abhɛn mbák ngati bhɔ ɛnyɨŋ, bábhɔŋ bɛghok mɛ́. Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap anɛ ndɛ́mɛ́ bɛ, ‘Dɔ́k’, ǎrɔ́ŋ, nɛ yɛ̌ agha anɛ ndɛ́mɛ́ bɛ, ‘Twɔ́’, ǎtwɔ. Nɛ mbák ngátí mmɔ̌bɛtok awa bɛ, ‘Kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ’, abhɔŋ bɛkʉ yɔ.” 10Yesu ághókó nɔkɔ nɔ, abhak maknkay tontó. Ayibhiri mmʉɛt, arɛm ntá bǒ abhɛn bákòŋo yi bɛ, “Dɨŋɨ́ ká bɛ mbɨ́kɨ́ re ghɔ yɛ̌ mmu Israɛl amɔt anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ mɛ ɛnyu ɛnɛ́. 11Dɨŋɨ́ ká bɛ bɛyǎ bo báfù chɔŋ bɛbhě mɛnkɛm mántwɔ manchɔkɔ nɛ Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p ndǔ mɛnyiɛ ɛpǎ ndǔ nɛbhʉɛrɛ kɛfɔ mfay. 12Kɛ chɔŋ mántɛn bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛbhak ndǔ nɛbhʉɛrɛ Kɛfɔ Mandɛm nɛfí ndǔ ɛjuri. Arɛ́, mámbak ndǔ kɛbhɔ nɛ nɛnyiɛ ámɛ́n.” 13Yesu ayibhiri yɛ mmʉɛt arɛm ntá mǔnti batɛmɛ́ nɛnu bɛ, “Pɛtnsɛm anywɔ́p, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchi mbɔ ɛnyu ɔ́nókó.” Nkúbhɛ́ mpok anɛ Yesu árɛ̀m nɔ, mmɔ̌bɛtok wu ataŋ.

Yesu abú bɛyǎ bǒmame

(Mk 1.29-34; Lk 4.38-41)

14Yesu arɔk achwe ɛkɛt Píta, aghɔ́ nnɔ ngɔrɛ́ ywi bhʉ́rɛ́ nɛ mbʉ́ɛ́p amʉɛt. 15Arɔk yi nɛ́kúmʉɛt atɔk yi ndǔ awɔ. Mbʉ́ɛ́p wu ámay. Afate akʉ nɛnyíɛ́ abho mɛne Yesu. 16Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, bo báré sɔt bɛyǎ bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ mándɔk nɔkɔ ntá Yesu nɛ bhɔ. Yesu are sɔt chí ɛyɔŋɔ́nyu ɛyi amboko nɔkɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ mɛ́ndɔ́ bho, nɛ ambu nɔkɔ bǒmame. 17Yesu akʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ntá bho bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya árɛ́mɛ́ nyaka ɛ̌ti yi ɛ́mfú tɛtɛp. Aisáya arɛm nyaka bɛ, “Asɔt mame ayɛsɛ nɛ apɔkɔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛsɛ́.”

Ɛnyǔ nɛpɛ́m nkoŋo Yesu nɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak

(Lk 9.57-62)

18Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛyǎ bo ndǔ bátwɔ́ bákábhɛ́ yi, aghati baghɔk abhi bɛ, “Sɛ́mpé ɛbhě manyu ɛ́nɛ awu.” 19Ntɔŋ ɛbhé Mandɛm amɔt arɔk yɛ ntá Yesu arɛm bɛ, “Ntɔŋ, chɔŋ nkoŋo wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ ɔ́rɔ̀ŋ.” 20Yesu akɛmɛ yi nɛ nɛkay bɛ, “Bɛsɔp bɛbhɔŋ babhok, kɛnɛn kɛ́bhɔ́ŋ manyay, kɛ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛbhak bɛsoŋ ntí.” 21Nkoŋo Yesu achak arɔk ntá yi arɛm bɛ, “Acha, dɔ̌ kpɨ́k ndɔ́k mbɛ́mɛ́ Ɛtaya.” 22Kɛ Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Koŋó mɛ. Dɔ̌ bawú mámbɛ́mɛ́ ngú wap.”

Yesu akʉ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ akwɛn chák

(Mk 4.35-41; Lk 8.22-25)

23Yesu arɔk achwe amɛm áchwí nɛ bakoŋo bhi ndu bɛ́pe bɛrɔŋ ɛbhě manyu ɛchak. 24Ndǔ bárɔ̀ŋ, bápɛ́rɛ ghɔ́ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ábhó mɛnu, mpɛ́rɛ́nyɛn ɛbho bɛdɛp áchwí, manyiɛp anchwe nɔkɔ amɛm. Yesu abhak ndǔ kɛnɔ́. 25Bakoŋo bhi bárɔ́k maŋɛmɛ yi barɛm bɛ, “Acha, pɛmɛ́ bhɛsɛ, sɛ́twɔ̀ gu anyɛ́n!” 26Yesu arɛm bɛ, “Bǎcháy yi? Nɛka ɛnɛka nɛ́gʉpsi nɛcha!” Afate yɛ asáy mbʉ́ɛ́p nɛ mpɛ́rɛ́nyɛn, nnyɛ́n nɛkwɛn tɨɨɨ. 27Bábhák maknkay tontó, babho bɛrɛm bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmu nɛ́? Yɛ̌ chí mbʉ́ɛ́p ághòk yi, mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́ngok yí!”

Yesu akʉ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́rɔ́ bǒbati apay

(Mk 5.1-20; Lk 8.26-39)

28Yesu arɔk aghaka atú mmɨk bǒ Gɛrása ɛbhě manyu ɛchak. Bǒ bati apay abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ, báfú ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ manɛm anɛ́ bɔ́ báchɔ̀kɔ arɛ, bátɛ́mɛri yi. Bághɔ̀ nyaka bo, mántoko bhɔ anɛt. Ɛ́kʉ́ bo kɛpɛrɛ fʉɛ́t atú wu. 29Nɛghɔ́ anɛ bághɔ́ Yesu, babho bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mmɔ Mandɛm, ɔbhɔ̌ŋ ntɨkɨ ndak nɛ bhɛsɛ́? Ɔ́twɔ́ bɛchyɛ bhɛsɛ ntɛmsi ɛnɛ́ mpok abhɨkɨ re kway?” 30Ɛrɛmɛ nkwɔ́ bakók ányìɛ nyaka kɛkwɔt nɛ nɛbhʉɛ́t wu. 31Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛn bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ bɛ́bhó mɛnɨk Yesu mmʉɛt bɛ, “Mbák ɔ̌bòk bhɛsɛ, tó bhɛsɛ chi ndǔ nkwɔ bakók wu.” 32Yesu aghati bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhɔ bɛ, “Dɔ́k ká.” Bɛ́fú bǒbhɔ amʉɛt, bɛrɔk, bɛchwe ndǔ nkwɔ bakók. Bakók ankɛm bárókóri básɛp ndǔ nkoko-njiɛ dúgúdúgúdúgú bágúrɛ anyɛ́n. 33Bǒ abhɛn bábhàbhɛri bakók, bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, bábʉɛ́, bárɔk ndǔ ɛtɔk ɛnɛ ɛchi kɛkwɔt, baghati bho yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ ɛnyǔ ɛ́fákárí nɛ bǒ abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka bhɔ. 34Ɛtɔk ɛnkɛm ɛ́móko tɛ́mté ɛrɔk ɛ́tɛ́mɛri Yesu. Mánɨk yi mmʉɛt bɛ ándɔ́ atú ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index