Search form

Mátio 8:1

Yesu abú mmu ɛbhaŋákwa

(Mk 1.40-45; Lk 5.12-16)

1Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ, arɔ njiɛ asɛp amɨk. Bɛyǎ bo bábhó bɛkoŋo yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index