Search form

Mátio 8:10

10Yesu ághókó nɔkɔ nɔ, abhak maknkay tontó. Ayibhiri mmʉɛt, arɛm ntá bǒ abhɛn bákòŋo yi bɛ, “Dɨŋɨ́ ká bɛ mbɨ́kɨ́ re ghɔ yɛ̌ mmu Israɛl amɔt anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nɛka nɛ mɛ ɛnyu ɛnɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index