Search form

Mátio 8:11

11Dɨŋɨ́ ká bɛ bɛyǎ bo báfù chɔŋ bɛbhě mɛnkɛm mántwɔ manchɔkɔ nɛ Ábraham nɛ Áisek nɛ Jekɔ́p ndǔ mɛnyiɛ ɛpǎ ndǔ nɛbhʉɛrɛ kɛfɔ mfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index