Search form

Mátio 8:12

12Kɛ chɔŋ mántɛn bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛbhak ndǔ nɛbhʉɛrɛ Kɛfɔ Mandɛm nɛfí ndǔ ɛjuri. Arɛ́, mámbak ndǔ kɛbhɔ nɛ nɛnyiɛ ámɛ́n.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index