Search form

Mátio 8:13

13Yesu ayibhiri yɛ mmʉɛt arɛm ntá mǔnti batɛmɛ́ nɛnu bɛ, “Pɛtnsɛm anywɔ́p, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchi mbɔ ɛnyu ɔ́nókó.” Nkúbhɛ́ mpok anɛ Yesu árɛ̀m nɔ, mmɔ̌bɛtok wu ataŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index