Search form

Mátio 8:14

Yesu abú bɛyǎ bǒmame

(Mk 1.29-34; Lk 4.38-41)

14Yesu arɔk achwe ɛkɛt Píta, aghɔ́ nnɔ ngɔrɛ́ ywi bhʉ́rɛ́ nɛ mbʉ́ɛ́p amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index