Search form

Mátio 8:15

15Arɔk yi nɛ́kúmʉɛt atɔk yi ndǔ awɔ. Mbʉ́ɛ́p wu ámay. Afate akʉ nɛnyíɛ́ abho mɛne Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index