Search form

Mátio 8:16

16Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, bo báré sɔt bɛyǎ bo abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ mándɔk nɔkɔ ntá Yesu nɛ bhɔ. Yesu are sɔt chí ɛyɔŋɔ́nyu ɛyi amboko nɔkɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ mɛ́ndɔ́ bho, nɛ ambu nɔkɔ bǒmame.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index