Search form

Mátio 8:17

17Yesu akʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ntá bho bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya árɛ́mɛ́ nyaka ɛ̌ti yi ɛ́mfú tɛtɛp. Aisáya arɛm nyaka bɛ, “Asɔt mame ayɛsɛ nɛ apɔkɔ bɛsɔŋɔri ɛbhɛsɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index