Search form

Mátio 8:18

Ɛnyǔ nɛpɛ́m nkoŋo Yesu nɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak

(Lk 9.57-62)

18Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛyǎ bo ndǔ bátwɔ́ bákábhɛ́ yi, aghati baghɔk abhi bɛ, “Sɛ́mpé ɛbhě manyu ɛ́nɛ awu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index