Search form

Mátio 8:19

19Ntɔŋ ɛbhé Mandɛm amɔt arɔk yɛ ntá Yesu arɛm bɛ, “Ntɔŋ, chɔŋ nkoŋo wɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ ɔ́rɔ̀ŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index