Search form

Mátio 8:2

2Bápɛ́rɛ yiŋɨ́, mmu ɛbhaŋákwa amɔt atwɔ akwɛn yí bɛkak abho bɛrɛm bɛ, “Acha, mbák ɔkɔŋ, ɔ̌kway bɛkʉ mɛ ntaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index