Search form

Mátio 8:23

Yesu akʉ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ akwɛn chák

(Mk 4.35-41; Lk 8.22-25)

23Yesu arɔk achwe amɛm áchwí nɛ bakoŋo bhi ndu bɛ́pe bɛrɔŋ ɛbhě manyu ɛchak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index