Search form

Mátio 8:24

24Ndǔ bárɔ̀ŋ, bápɛ́rɛ ghɔ́ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ábhó mɛnu, mpɛ́rɛ́nyɛn ɛbho bɛdɛp áchwí, manyiɛp anchwe nɔkɔ amɛm. Yesu abhak ndǔ kɛnɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index