Search form

Mátio 8:26

26Yesu arɛm bɛ, “Bǎcháy yi? Nɛka ɛnɛka nɛ́gʉpsi nɛcha!” Afate yɛ asáy mbʉ́ɛ́p nɛ mpɛ́rɛ́nyɛn, nnyɛ́n nɛkwɛn tɨɨɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index