Search form

Mátio 8:27

27Bábhák maknkay tontó, babho bɛrɛm bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmu nɛ́? Yɛ̌ chí mbʉ́ɛ́p ághòk yi, mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́ngok yí!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index