Search form

Mátio 8:28

Yesu akʉ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́rɔ́ bǒbati apay

(Mk 5.1-20; Lk 8.26-39)

28Yesu arɔk aghaka atú mmɨk bǒ Gɛrása ɛbhě manyu ɛchak. Bǒ bati apay abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ, báfú ndǔ nɛbhʉɛ́rɛ́ manɛm anɛ́ bɔ́ báchɔ̀kɔ arɛ, bátɛ́mɛri yi. Bághɔ̀ nyaka bo, mántoko bhɔ anɛt. Ɛ́kʉ́ bo kɛpɛrɛ fʉɛ́t atú wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index