Search form

Mátio 8:29

29Nɛghɔ́ anɛ bághɔ́ Yesu, babho bɛbɨk mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mmɔ Mandɛm, ɔbhɔ̌ŋ ntɨkɨ ndak nɛ bhɛsɛ́? Ɔ́twɔ́ bɛchyɛ bhɛsɛ ntɛmsi ɛnɛ́ mpok abhɨkɨ re kway?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index