Search form

Mátio 8:30

30Ɛrɛmɛ nkwɔ́ bakók ányìɛ nyaka kɛkwɔt nɛ nɛbhʉɛ́t wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index