Search form

Mátio 8:31

31Bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛn bɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ bɛ́bhó mɛnɨk Yesu mmʉɛt bɛ, “Mbák ɔ̌bòk bhɛsɛ, tó bhɛsɛ chi ndǔ nkwɔ bakók wu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index