Search form

Mátio 8:33

33Bǒ abhɛn bábhàbhɛri bakók, bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ, bábʉɛ́, bárɔk ndǔ ɛtɔk ɛnɛ ɛchi kɛkwɔt, baghati bho yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ ɛnyǔ ɛ́fákárí nɛ bǒ abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri nyaka bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index