Search form

Mátio 8:34

34Ɛtɔk ɛnkɛm ɛ́móko tɛ́mté ɛrɔk ɛ́tɛ́mɛri Yesu. Mánɨk yi mmʉɛt bɛ ándɔ́ atú ɛtɔk ɛyap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index