Search form

Mátio 8:5

Yesu abú mmɔ̌bɛtok mǔnti batɛmɛ́ nɛnu Rom

(Lk 7.1-10)

5Yesu afa are rɔ́ŋ Kapɛ̌naum. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, mmu amɔt anɛ áchí mǔnti ɛká batɛmɛ́ nɛnu Rom bɛsa bɛtay arɔk ntá Yesu, abho mɛnɨkmʉɛt ntá yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index