Search form

Mátio 8:6

6andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Acha, mmɔ̌bɛtok awa achí anywɔ́p bɨ́ŋɨ́rí nɛ bɛyǎ bɛbe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index