Search form

Mátio 8:8

8Kɛ mǔnti batɛmɛ́ nɛnu wu arɛm bɛ, “Acha, mbɨ́kɨ́ kway mmu anɛ ɔ́twɔ́ ɛkɛt ɛyi. Chiɛ́ chí ɛyɔŋ, chɔŋ mmɔ̌bɛtok wa antaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index