Search form

Mátio 9

Yesu abú mbɛ́ntí

(Mk 2.1-12; Lk 5.17-26)

1Yesu áfá nɔ́kɔ́ atú Gɛrása, arɔk, asɔt áchwí apé nnyɛ́n, apɛtnsɛm Kapɛ̌naum, ɛtɔk ɛnɛ yi áchɔ̀kɔ. 2Bǒfú bátwɔ́ nɛ mbɛ́ntí amɔt anɛ bápɔ́kɔ́ ndǔ bɛkpaka ntá yi. Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyǔ nɛka ɛnɛ́n bábhɔ́ŋɔ́ nɛ yi bɛ abhɔŋ bɛtaŋ bɛbu mmu wu, arɛm ntá yi bɛ, “Mɔ́wa, ɔ́kɛ́ chay, mfóŋórí bɛbʉ́ ɛbhɛ.” 3Ɛkʉ mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm abhɛn bachi arɛ bábho bɛrɛm nɛ mmʉɛ́t ɛyap bɛ, “Ǎrɛm kpát mbɔ bhɛ́ achi Mandɛm! Mandɛm aywǐnti kɛ̌ ákway bɛ́fóŋóri bɛbʉ́ mmu!” 4Yesu arɨŋɨ nkaysi yap, abhɛ́p bhɔ bɛ, “Ndaká yí bǎkàysi bɛbɛ́ptí mɛnyɨŋ? 5Ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chí wɨkɨrɨk chí ɛnɛ? Bɛrɛm bɛ, ‘Mfóŋórí bɛbʉ́ bhɛ,’ kɛ chi bɛrɛm bɛ, ‘Faté kɔ?’ 6Kɛ chɔŋ nkʉ mǎndɨŋɨ bɛ, Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛtaŋ fá amɨk bɛfoŋori bɛbʉ́ bho.” Arɛm ntá mbɛ́ntí wu bɛ, “Faté, pɔkɔ́ bɛkpaka bhɛ gurɛ!” 7Mbɛ́ntí wu afate kpɛrɛp, agurɛ. 8Bo bághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari, bábhak maknkay tontó, babho bɛbɨti Mandɛm mmú áchyɛ́ nkwǎ ɛnyǔ bɛtaŋ ɛbhɔ.

Yesu abhɨŋɨ Mátio bɛ ámbák nkoŋo ywi

(Mk 2.13-17; Lk 5.27-32)

9Ɛnɛ́ Yesu árɔ́ ɛbhak ɛnɛ yi ábú mbɛ́ntí ákɔ̀, árɔ̀ŋ, aghɔ́ mbɛbhɛ́ nkabhɛ́nti amɔt chɔkɔ amɛm ɛkɛrɛ́bɛtɨk ɛyi. Aka nnyɛ́n bɛ Mátio. Abhɨŋɨ yí, arɛm bɛ, “Twɔ́, bhák nkoŋo wa.” Mátio afate, abho bɛkoŋo Yesu.

10Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Mátio abhɨŋɨ Yesu ɛkɛt ɛyi. Anak mamʉɛrɛ bhi nɛ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti bachak, nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak. Yesu, achɔkɔ anyiɛ nɔkɔ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ, nɛ bakoŋo bhi nkwɔ. 11Bǒnkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ Yesu ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ́, bábhó bɛbhɛp bakoŋo Yesu bɛ, “Ndaká yí ntɔŋ ywɛka ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ mɛnyǔ bǒbhɛn?” 12Yesu ághók ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m, akɛmɛ bhɔ nɛ nɛkay bɛ, “Bǒ abhɛn bápú me, bápú yaŋ ngaŋ. Bǒ mame kɛ báyàŋ ngaŋ.” 13Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Dɔ́k ká, mǎnu bɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ́mɛ́. Arɛm bɛ básɨŋ bɛ, ‘Ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yáŋ chi bɛ bo mángɔ́ ntínso nɛ batɨ, puyɛ̌ chi akabhɛ́nya.’ Mbɨ́kɨ́ twɔ bɛbhɨŋɨ bǒ abhɛn bakaysi bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm bɛ mámbák bakoŋo bha, ntwɔ bɛ́bhɨ́ŋɨ chi bo babʉ́babʉ́.”

Bábhɛ́p Yesu ɛ̌ti nɛtarɛ́nsay ndǔ mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm

(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39)

14Mbɔk bakoŋo Jɔ̌n Njwiti bárɔ́k ntá Yesu bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí bɛsɛ́ nɛ bǒnkwɔ Fárisi sɛ́tarɛ nɔkɔ nsay ndu mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm, kɛ bakoŋo bhɛ bápú kʉ nɔ?” 15Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bǎkáysí bɛ́ bo bákwày bɛchɔkɔ nsónso ndǔ ɛpǎ nɛbhay ɛnɛ́ mbǎyngɔrɛ́ abhʉɛ́t nɛ bhɔ? Nsé! Kɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ báfɛrɛ chɔŋ mbǎyngɔrɛ́ ntá yap. Nɛ chɔŋ mǎntarɛ nsay mpok yɔ.” 16Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Yɛ̌ mmu apú kway bɛsɔt ɛbhɔ́kɔ́ndɛn nkɔ anchók mbok ndǔ ɛsɨ́ ndɛn? Mbák mmu ankʉ nɔ, ɛbhɔ́kɔ́ndɛn nkɔ ɛ́ŋàti, ɛnkʉ mbokó ndɛn ánchɨk ancha ɛsɨ́ mbok. 17Nɛ ntá bo abhɛn báfyɛ mmɛ́m ndǔ bɛbhǎ nkwɔbhanya, bápú fyɛ mmɛ̌m bakɔ amɛm ɛbhǎ nkwɔbhɛnya ɛnɛ ɛsɨ. Mbák mánkʉ́ nɔ, ɛbha ɛ́sɛn, ɛnchɔŋɔ, nɛ mmɛm andɔk amɨk. Báfyɛ mmɛm bakɔ chi ndǔ ɛbhǎ nkwɔbhɛnya ɛnɛ ɛkɔ. Mbák mánkʉ nɔ, mmɛm ápú rɔŋ amɨk nɛ ɛbha ɛpu sɛn ɛnchɔŋɔ.”

Yesu aŋɛmɛ mmɔ̌ mǔnti

(Mk 5.21-43; Lk 8.40-56)

18Ɛnɛ́ Yesu abhʉɛt bɛghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, bápɛ́rɛ ghɔ mǔnti bo Israɛl amɔt arɔk akwɛ́n yi bɛkak, abho bɛrɛm bɛ, “Ɛta, mɔ́wa agu nɛ́nɛ. Chí mɔ́ngɔrɛ́. Nnɨkmʉɛt, twɔ́ nyaŋá amɔ yi amʉɛt, nɛ chɔŋ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” 19Yesu afate nɛ bakoŋo bhi bábho bɛrɔŋ nɛ mǔnti wu. 20Ɛnɛ́ bárɔ̀ŋ, ngɔrɛ́ amɔt afú Yesu ansɛm, arɔk pɛtii, atɔk nkokoŋ nkú yi. Ngɔrɛ́ wu ǎfɛ̀rɛ nyaka manoŋ ndǔ mamiɛ́ byo nɛ apay. 21Akʉ nɔ́ mbɔnyunɛ arɛm nyaka nɛ mmʉɛt yi bɛ, “Mbák ntɔk yɛ̌ chi nkokoŋ ndɛn Yesu, chɔŋ ntaŋ.” 22Yesu ayibhiri mmʉɛt aghɔ́ yi, aghati yi bɛ, “Mɔ́wa, kɛ́chay. Nɛka ɛnɛ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.” Tɛ́mté wu ngɔrɛ́ wu ataŋ. 23Yesu afʉɛ́t yɛ are rɔŋ ndǔ ɛkɛt ɛnɛ mǔnti bo Israɛl wu. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ́, achwe anywɔ́p, aghɔ́ bafě babhaŋ nɛ ngɛ́mtay bho ndǔ bádì kɛbhɔ nɛ bɛyǎ ɛwat. 24Aghati bɔ́ mankɛm bɛ, “Fú ká kpɨ́k, mɔ́nɛ abhɨ́kɨ́ gú. Ǎbhʉrɛ chí kɛnɔ́.” Bɔ́ mankɛm báré way Yesu way. 25Bǒ nnɛrɛ́kɛt bátɛ́n nɔ́kɔ́ bhɔ nɛfí, Yesu arɔk kɛkwɔt nɛ ngú wu, ákɛ́m yi ndǔ awɔ́, mɔ́wu apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, afate. 26Mbok ɛ̌ti ndak anɛ ataka atú ɛtɔk wu ankɛm.

Yesu akʉ manɛ́mámɨk bati apay babho bɛghɔ mbaŋ

27Ɛnɛ́ Yesu árɔ́ nɛbhʉɛt wu árɔ̀ŋ ambɨ, manɛ́mámɨk bati apay babho bɛkoŋo yi mámbɨk nɔkɔ bɛ, “Mmɔ̌ Mfɔ Debhít, ghɔ́ bhɛsɛ ntínso!” 28Mpok Yesu achwe anywɔ́p, manɛ́mɛ́ amɨ́k bhɔ bákóŋo yi arɛ́. Abhɛ́p bhɔ bɛ́ “Mǎnókó bɛ mɛ̌kwáy bɛkʉ mǎngɔ́ mbaŋ?” Bákɛ́mɛ bɛ, “Acha, sɛ́noko.” 29Yesu atɔk yɛ amɨ́k ayap arɛm bɛ, “Ɛ́mbák nɛ bhe mbɔ ɛnyǔ mǎnókó.” 30Amɨ́k ánɛ́nɛ bhɔ tɛ́mté, bapɛt babho bɛghɔ mbaŋ. Yesu asɛmti bhɔ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari.” 31Yɛ̌ nɔ́, bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́, mángati nɔkɔ bho ndǔ atú ɛtɔk wu ankɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́ ntá yap.

Yesu akʉ mbók abho bɛrɛm kɛpɨ

32Bǒ-bhɔ bati apay bárɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, bǒfu basɔt mbók bárɔ́k ntá Yesu nɛ yi. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ kɛ ɛ́kʉ́ nyaka yi ákwɛ́nɛ́ kɛbhok. 33Yesu abók ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ. Ɛ́rɔ́ mmu wu, abho bɛrɛm kɛpɨ tɛ́mté. Bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́, babhak maknkay, bábhó bɛrɛm bɛ, “Sɛ́bhɨ́kɨ́ re ghɔ́ ɛnɛ ɛnyu fá amɛm ɛtɔk Israɛl.” 34Kɛ bǒnkwɔ Fárisi báré rɛm chi bɛ, “Chí mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ kɛ̌ áchyɛ́ Yesu bɛtaŋ bɛ́bok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.” +

Yesu ǎghɔ bho ntínso

35Yesu ǎkɔ̀ nyaka amɛm bɛtɔk bɛgho nɛ ndǔ bɔ̌bɛtɔk, antɔŋ nɔkɔ bho amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt bo Israɛl. Nɛ angati nɔkɔ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm. Ǎbù nyaka bo abhɛn bárɔ̀ŋ ntá yi nɛ mame mɛnyu nɛ mɛnyu. 36Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ ngɛ́mtay bho bátwɔ̀ ntá yi, aghɔ́ bhɔ ntínso mbɔnyunɛ báchi ndǔ ɛsɔŋɔri, kɛbhɔ́ŋ nkwak, mbɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mbabhɛri. 37Yesu arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Mbuɔt bɛ́fɛ́rɛ ɛbhɨ aya, kɛ bakʉ̌ bɛtɨk bábhɨkɨ ya. 38Nɨk yɛ ka mmʉɛt ntá Mandɛm mmu achi mbɔŋɔ́nkɨ bɛ́ ántó bakʉ̌ bɛtɨk mamfɛrɛ mbwɔt ɛbhɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index