Search form

Mátio 9:10

10Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Mátio abhɨŋɨ Yesu ɛkɛt ɛyi. Anak mamʉɛrɛ bhi nɛ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti bachak, nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak. Yesu, achɔkɔ anyiɛ nɔkɔ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ, nɛ bakoŋo bhi nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index