Search form

Mátio 9:11

11Bǒnkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ Yesu ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ bhɔ́, bábhó bɛbhɛp bakoŋo Yesu bɛ, “Ndaká yí ntɔŋ ywɛka ányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ mɛnyǔ bǒbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index