Search form

Mátio 9:12

12Yesu ághók ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛ̀m, akɛmɛ bhɔ nɛ nɛkay bɛ, “Bǒ abhɛn bápú me, bápú yaŋ ngaŋ. Bǒ mame kɛ báyàŋ ngaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index