Search form

Mátio 9:13

13Árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Dɔ́k ká, mǎnu bɛrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ́mɛ́. Arɛm bɛ básɨŋ bɛ, ‘Ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yáŋ chi bɛ bo mángɔ́ ntínso nɛ batɨ, puyɛ̌ chi akabhɛ́nya.’ Mbɨ́kɨ́ twɔ bɛbhɨŋɨ bǒ abhɛn bakaysi bɛ bachi chak bɛsí Mandɛm bɛ mámbák bakoŋo bha, ntwɔ bɛ́bhɨ́ŋɨ chi bo babʉ́babʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index