Search form

Mátio 9:14

Bábhɛ́p Yesu ɛ̌ti nɛtarɛ́nsay ndǔ mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm

(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39)

14Mbɔk bakoŋo Jɔ̌n Njwiti bárɔ́k ntá Yesu bábhɛ́p yi bɛ, “Ndaká yí bɛsɛ́ nɛ bǒnkwɔ Fárisi sɛ́tarɛ nɔkɔ nsay ndu mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm, kɛ bakoŋo bhɛ bápú kʉ nɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index