Search form

Mátio 9:15

15Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Bǎkáysí bɛ́ bo bákwày bɛchɔkɔ nsónso ndǔ ɛpǎ nɛbhay ɛnɛ́ mbǎyngɔrɛ́ abhʉɛ́t nɛ bhɔ? Nsé! Kɛ mpok ǎtwɔ̀ anɛ báfɛrɛ chɔŋ mbǎyngɔrɛ́ ntá yap. Nɛ chɔŋ mǎntarɛ nsay mpok yɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index